הזמינו את השהות שלכם

תקנון - תנאים והגבלות

כללי

חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.אתר האינטרנט www.thedavidcitadel.co.il מספק מידע לגבי מלון מצודת דוד, (להלן: “המלון”). הזמנת חבילות נופש למלון, אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של המלון בטלפון שמספרו02-6212525 או אמצעות אתר זה. כל המשתמש ו/או המזמין חבילות נופש ו/או שירותים אחרים דרך אתר זה, מצהיר כי קרא את תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, ללא כל הגבלה או הסתייגות.

 

הגדרות

בתקנון זה יהיה לכל מונח שבסעיף זה הפירוש הניתן בצידו להלן והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:

“האתר” או “אתר האינטרנט” – אתר האינטרנט בכתובת www.thedavidcitadel.co.il;

“החברה”- חברת אלרוב מלונות יוקרה (1993) בע”מ ח.פ. 511829889;

“בית המלון” או “המלון”- מלון מצודת דוד השוכן ברחוב דוד המלך 7, ירושלים 941012, ומצוי בבעלותה ובניהולה של החברה;

“משתמש” או “רוכש” – כל אדם (שאינו תאגיד או עסק) הגולש ו/או צופה באתר ו/או מזמין נופש ו/או שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו;

“שירותים” – הזמנת חופשות, חבילות אירוח ושירותים נוספים המוצעים על ידי החברה באתר האינטרנט.

“שימוש באתר” – גלישה ו/או צפייה באתר ו/או הזמנת נופש ו/או הזמנת שירותים אחרים באמצעות האתר ו/או באמצעות מערכת ההזמנות ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר ו/או שימוש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו.

 

הבעלות והגנת זכויות

החברה, הינה הבעלים של האתר ושל כל מודולה אחרת המחוברת לאתר. אין להעתיק, לצלם, לפרסם, להפיץ, למכור או לשנות שום חלק מהמידע המופיע באתר, אלא בהרשאה בכתב מאת החברה, למעט הורדה (Download) לשימוש אישי, לא מסחרי. כמו כן, ומבלי לגרוע מכלליות הזכויות, החברה היא בעלת כלל הזכויות הקנייניות לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים של הלוגו, הסימנים המסחריים והאייקונים המוצגים באתר (להלן: “סימנים מסחריים”). כמו כן, אף חלק באתר זה אינו מרמז ו/או מהווה אישור או זכות להשתמש בסימנים המסחריים, אלא בהרשאה בכתב מאת החברה. כל הזכויות באתר זה, ללא יוצא מן הכלל, שמורות בלעדית לחברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשבית ו/או לשנות את האתר בכל עת.

על מנת לקשר או להציג את האתר www.thedavidcitadel.co.il ו/או דפים ממנו ו/או חלק הימנו ו/או מידע כלשהו ממנו באתרים אחרים באינטרנט, לרבות אך לא רק באופן של קישור, יש לקבל מהחברה אישור בכתב.

 

תנאי השימוש באתר האינטרנט

כל משתמש בעל כרטיס אשראי בר תוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי דלהלן, רשאי לרכוש שירותים דרך האתר. חברות כרטיסי האשראי הן כדלהלן: ויזה כאל, ויזה אלפא, ויזה לאומי, דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס ומאסטרכרד. הרוכש רשאי להשתמש באתר רק על מנת לבצע הזמנות, לרכוש שירותים ו/או לקבל מידע. אין להשתמש באתר למטרות אחרות. שימוש בלתי חוקי באתר ובכל מידע הכלול בו, מפר את זכויות היוצרים או את החוקים הקשורים בכך. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי השימוש באתר, בכל עת. כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תוכרע בבתי המשפט המוסמכים של העיר ירושלים בלבד והדין החל על הוראות תקנון זה הינו הדין הישראלי ורק הוא.

 

פרטי השירותים שנרכשו

משתמש אשר מבקש לרכוש שירותים דרך האתר, יידרש למסור פרטים אישיים (להלן: “פרטי הרכישה”). החברה ו/או המפעילים ו/או הבעלים ו/או המנהלים ו/או מי שעובדים מטעמם, אינם אחראים לכל טעות אנוש של המשתמש, כאשר הוא מקליד את פרטי הרכישה, כולל טעות בבחירת סוג החדר, התאריך, מספר המיטות וכל שירות אחר שיזמין הרוכש דרך האתר. החברה לא תהא אחראית בשום אופן, במישרין ו/או בעקיפין, למקרה שפרטי הרכישה לא נקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית או אחרת, אשר מונעת מהמשתמש לרכוש שירותים דרך האתר. יובהר, כי הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מקישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברה, לאתר, למפעיליו ו/או למי מבעליו ו/או למנהליו ו/או למי מטעמם.

 

ביצוע הזמנה

יש להזין פרטי כרטיס אשראי תקף המצוי בבעלות המשתמש. מובהר, כי הזנת פרטי כרטיס האשראי אינה מהווה תשלום בגין ביצוע ההזמנה אלא מהווה בטוחה בידי החברה להבטחת מימוש ההזמנה על ידי המשתמש. בכל מקרה, התשלום בגין ההזמנה מבוצע במועד האירוח במלון עצמו ולא דרך האתר.

על אף האמור לעיל, בביצוע ההזמנה מאשר המשתמש ונותן הרשאה בלתי חוזרת לחברה ו/או למי מטעמה לעשות שימוש בפרטי כרטיס האשראי לצורכי חיוב המשתמש, במידה שהוא יפר את תנאי ההזמנה ו/או יהיה חייב למלון ו/או לחברה ו/או למי מטעמה, כספים בגין הזמנת שירותים ו/או מוצרים ו/או בגין נזקים ו/או חיובים אחרים שהוא אמור להיות חב בהם על פי דין. החברה ו/או החברות הקשורות ו/או המלון ו/או מי מטעמם יעשו שימוש בפרטי כרטיס האשראי בכל מקרה של חיוב בגין ביטול ההזמנה ו/או שינוי ההזמנה ו/או אי התייצבות במועד האירוח, במקרה של הזמנה שלא בוטלה וכיו”ב, בהתאם לדמי החיוב הנקובים להלן בתקנון זה. כמו כן, החברה ו/או מי מטעמה יעשו שימוש בפרטי כרטיס האשראי ויחייבו את המשתמש בכל מקרה של חוב ו/או חיוב ו/או נזק שהוא חב בתשלומם לחברה ו/או למלון ו/או למי מטעמם.

“בקשות מיוחדות” לבית המלון – בחלון זה, בטופס ההזמנה, רשאי המשתמש להזין הערות ובקשות נוספות לאישור המלון. מודגש בזה, כי אין בהזנת הערות בטופס ההזמנה על ידי המשתמש כדי להטיל חובה כלשהי על החברה ו/או המלון להיענות להערות ו/או לבקשות אלה וכי בכל מקרה היענות לבקשות המשתמש תיעשה, אם בכלל, בהתאם למדיניות המלון ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המלון.

יובהר, כי החברה אינה מתחייבת, ואינה יכולה להתחייב, בין היתר מטעמי ביטחון, למספר חדר או מספר קומה ספציפיים.

 

אישור הזמנה

לאחר הזנת מלוא פרטי ההזמנה ועמידה בהוראות והנחיות האתר והתקנון, יקבל המשתמש אישור הזמנה רשמי, אשר מהווה אסמכתא להשלמת ההזמנה במערכת ההזמנות שבאתר (להלן – “אישור הזמנה”). מובהר, כי כל הזמנה מקבלת מספר סידורי אשר נשמר במערכת ההזמנות של החברה (להלן – “המספר הסידורי”), לצרכי מעקב ורישום פנימי.

בנוסף למספר הסידורי, מכיל אישור ההזמנה גם את תמצית פרטי ההזמנה, עלות ההזמנה ומידע בנוגע לאפשרות ביטול ההזמנה ושירותים נוספים.

מובהר, כי המידע המופיע באישור ההזמנה הנו תמציתי ובכל מקרה תהא ההזמנה כפופה להוראות תקנון זה, ההנחיות באתר והתנאים המקובלים אצל החברה בנוגע לביצוע הזמנות וביטולן.

אישור ההזמנה יישלח למשתמש גם באמצעות הדואר אלקטרוני, ככל שנמסר על ידי המשתמש.

על המשתמש להדפיס את אישור ההזמנה ולהציגו בעת הגעתו למלון. יודגש, כי הצגת אישור ההזמנה בפני נציגי המלון מהווה תנאי לביצוע רישום כניסה למלון (Check-in), בהתאם לתנאים ולמחירים הנקובים באישור ההזמנה.

אך ורק לאחר השלמת ההזמנה באופן מלא, וקבלת אישור הזמנה באמצעות האתר ובדואר אלקטרוני, ייחשב המשתמש ככזה שהשלים את ההזמנה, והכל בכפוף לתנאי האתר ולהוראותיו וכן לתנאים המקובלים במלון בנוגע לביצוע הזמנות.

על אף האמור לעיל, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך, שהחברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את ההזמנה או לבטלה גם לאחר אישורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. לרוכש לא תהיה שום טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה.

בכל שאלה ו/או שינוי ניתן לפנות למרכז ההזמנות של האתר בטלפון 02-6212525 או בדואר אלקטרוני בכתובת[email protected].

מודגש בזה, כי ביצוע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות, הנו הליך מחייב לכל דבר ועניין, והנו זהה מכל בחינה שהיא להזמנת חדרים ו/או שירות אחר מהחברה בכל אמצעי אחר, לרבות באמצעות הטלפון מול מחלקת מרכז ההזמנות של החברה.

אישור ההזמנה והזכות לממש את השירותים על פי ההזמנה ניתנת למשתמש באופן אישי, ולא לכל צד שלישי. המשתמש מתחייב, לפיכך, שלא להעביר הזכות על פי ההזמנה לצד שלישי כלשהו ו/או לאפשר שימוש באישור ההזמנה לצד שלישי כלשהו, וכן ליידע את החברה מיד על כל שימוש בלתי מורשה בהזמנה כאמור.

על מנת שהזמנה כלשהי תיקלט במערכת החברה באופן תקין ומסודר, יש להקפיד ולהקליד את כל הפרטים הנכונים, באופן ברור. החברה ו/או המלון ו/או מי מטעמם אינם אחראים, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי ההזמנה לא נקלטו באתר ו/או לטעויות של המשתמש ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מן המשתמש לבצע הזמנה ו/או להזמין שירותים אחרים ו/או מוצרים באמצעות האתר.

מובהר בזאת, כי ביצוע הזמנה באמצעות האתר, הינו בכפוף לקבלת אישור של חברת כרטיסי האשראי הרלבנטית בנוגע להזמנה. אם חברת כרטיסי האשראי תסרב ליתן אישור בנוגע להזמנה כלשהי, תהא החברה רשאית לדחות את ההזמנה, ולחייב את המשתמש בדמי ביטול, כמפורט להלן. החברה תהא רשאית, אך אינה חייבת, ליתן לבעל הכרטיס הודעה בדבר סירובה של חברת כרטיסי האשראי לאשר את ההזמנה ושהות להסדיר את מתן האישור בנוגע להזמנה על-ידי חברת כרטיסי האשראי, עובר לדחיית ההזמנה על-ידה.

 

מדיניות לגבי ביטול ו/או שינוי הזמנות

ביטול הזמנות הינו בכפוף להוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן 1981.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל אדם אשר יבטל את הזמנתו פחות מאשר 48 שעות לפני התאריך הצפוי להגעתו, יחויב בלילה אחד כדמי ביטול. בתקופת החגים פסח וסוכות וכמו כן בין התאריכים 19.12 ועד 01.01 של השנה החדשה ניתן לבטל את ההזמנה עד 7 ימים לפני תאריך ההגעה.

במידה ורוכש ביצע הזמנה ולא הגיע למלון ללא הודעת ביטול, יחויב במחיר לילה אחד. כול זאת ולא נבחר מחירון בעל תנאי ביטול שונים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המדיניות לגבי הזמנות ו/או ביטולן בכל עת (כולל חגים). הודעה תישלח לרוכש בעת ההזמנה.

“שינוי הזמנה” – שינוי הזמנה שבוצעה על ידי המשתמש באתר, על דרך של הוספת הזמנת שירותים אחרים ו/או נוספים, בכפוף לדין ולתנאי תקנון זה, לאחר שהמשתמש ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שהוא אישר את ההזמנה, על-פי תנאיה ותנאי התקנון במלואו, וקיבל אישור הזמנה בגינה. למען הסר ספק, כל שינוי שיבקש משתמש לבצע שעניינו הפחתת השירותים נשוא ההזמנה המקורית (ובכלל זה, הפחתת מספר חדרים במסגרת ההזמנה ו/או הפחתת מספר המתארחים ו/או הפחתת ימי האירוח) לא ייחשב כ-“שינוי הזמנה” אלא כ-“ביטול הזמנה” כמפורט לעיל.

שינוי הזמנה שיבוצע עד 48 שעות לפני מועד ההגעה למלון לא יחויב בדמי שינוי. שינוי של פחות מ-48 שעות ועד מועד ההגעה למלון יחויב במחיר הלילה הראשון. בתקופות החגים פסח, סוכות ו- 19.12 עד 1.1 של השנה החדשה לא יהיה חיוב כול עוד השינוי נעשה עד 7 ימים לפני יום ההגעה.

מובהר שלחברה אין כל חובה לקבל שינוי של הזמנה, ושינוי כאמור יהיה כפוף לשיקול דעתה של החברה וליכולתה לקבל על עצמה את ביצוע השינוי המבוקש.

 

תנאים ומגבלות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את התנאים לגבי קבלת הזמנות, וכן את המחירים המתפרסמים באתר, מעת לעת. למשתמש לא תהיה שום טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה.

המחירים הרשומים באתר הם בשקלים וכוללים מע”מ.

שהות במלון תחל בשעה 15:00 של היום הראשון המפורט בהזמנה ותמשך עד השעה 12:00 ביום העזיבה. כניסה מוקדמת למלון ו/או יציאה מאוחרת ממנו כפופה לתוספת תשלום.

הזמנת חדרים במלון הינה למבוגרים מעל גיל 18 בלבד.

בכל הקשור לשהות במלון – תינוק יחשב מי שגילו עד שנתיים וילד יחשב מי שגילו בין שנתיים לשלוש עשרה שנים.

מספר החדרים הינו מוגבל, וביצוע ההזמנה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר הזמנות לתאריכים ספציפיים, כולל הגעה ועזיבה ביום ספציפי.

 

מידע ותמונות באתר האינטרנט

באתר ימצא מידע מטעם החברה ומידע מטעם צדדים שלישיים. אין החברה אחראית לתכנים ו/או למהות של המידע ו/או לפרסומים המופיעים באתר. כל התמונות המופיעות באתר הינן לצורך המחשה בלבד. הואיל והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות על ידי המשתמש, יתכנו פערים והבדלים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

 

קישורים

אתר האינטרנט מכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: “אתרים מקושרים”). החברה מספקת קישורים אלה לנוחות המשתמש בלבד, ואינה אחראית לתכנים המופיעים באתרים המקושרים, או באתרים מקושרים לאתרים המקושרים. היה והמשתמש יחליט לגשת לאתרים אלו, הוא עושה זאת על אחריותו בלבד.

 

שינויים באתר האינטרנט

החברה עשויה, מעת לעת, לשנות את המבנה, התכנים, הצורה החיצונית, תנאי השימוש וכן היקף וזמינות השירותים המופיעים באתר, וכל היבט המתייחס לאתר והפעלתו, וזאת ללא חובה להודיע על כך מראש למשתמש.

 

הגנת הפרטיות

החברה תהיה רשאית לשמור את הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע נוסף שיצטבר אודותיו במאגר המידע של החברה ולעשות בו שימוש עפ”י הוראות כל דין.

החברה משתמשת באתר באמצעים מקובלים של אבטחת מידע. על אף האמור מובהר, כי אין ביכולתה של החברה לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע, והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד החברה בעניין זה, וזאת בתנאי שהחברה נקטה באמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור.

החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמש, על מנת להתקשר עם המשתמש ולעדכן אותו בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי צדדים שלישיים. החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנ”ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לצרכי החברה ו/או כחלק מנתונים המועברים לצדדים שלישיים וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.

המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו כי תוכן המידע, שיישלח אליו, יש ויכלול “דבר פרסומת”, כמשמעותו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982, והוא מסכים לשליחתו אליו. כמו כן, ידוע למשתמש כי בכל עת יוכל הוא להתנתק מקבלת מידע זה ע”י שליחת הודעה בכתב לפקס שמספרו 02-6212219 או בדואר אלקטרוני [email protected].

 

קניין רוחני

החברה הינה הבעלים של זכויות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר. לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר זה ללא אישור בכתב של החברה. למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי.

 

אחריות מוגבלת של החברה, פיצוי ושיפוי

המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהחברה נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ואבטחת המידע המצוי באתר, אולם עקב טיבעה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים, יכולות להיות תקלות אשר אינם בשליטת החברה ו/או הנובעות מכח עליון והחברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בשל שימוש כלשהו באתר ו/או באם מידע כאמור יאבד ו/או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בזמן שזה נכנס לאתר ו/או משתמש באתר.

החברה אינה אחראית ולא תישא בחבות בגין כל נזק או הפסד שנגרם בשל תקלה ו/או עיכוב, שנגרם בשל משך הזמן שהמשתמש ניסה להשתמש באתר, לרבות לשם ביצוע הזמנה.

החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר השייך ו/או שמקורו ו/או שנכתב ו/או שפורסם על ידי צדדים שלישיים כלשהם ו/או שנלקח ממקורות שאינם שייכים לחברה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בשל כך.

החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כלשהו באתר או על ידי כל גורם אחר שאינו בשליטתה.

החברה תהיה רשאית לחסום לאלתר את השירותים ואת השימוש באתר במידה והמשתמש השתמש באתר ו/או בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.

החברה רשאית להעביר ו/או להסב את זכויותיה וחובותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, ללא צורך בהסכמת המשתמש וללא צורך במתן הודעה כלשהי בקשר לכך.

המשתמש אינו רשאי להעביר ו/או להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.

החברה שומרת על זכותה לשנות את השירותים ו/או המידע ו/או תקנון זה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמש מרגע פרסומו באתר.

מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את החברה.

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל ורק הם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה ו/או לשימוש באתר הינו לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים.

המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה.